תקנון שימוש באתר מלער – מרכז לימודי עזרה ראשונה

כללי

 1. האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 2. תקנון זה הינו בין כל משתמש ו/או מזמין שירותים ו/או ורוכש באתר (להלן: "הלקוח") לבין מלער – מרכז לימודי עזרה ראשונה (להלן: "מלער").
 3. מובהר ובמידה והלקוח קטין (מתחת לגיל 18) או הלקוח לא זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, אזי הלקוח נדרש לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר.
 4. מלער לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו, אלא אם כן זה כלול במחיר המוצר ומצוין במפורש באתר.
 5. מלער ו/או מפעילי האתר, אינם אחראים לכל נזק, שיבוש, הפרעה, התערבות, ציתות ו/או כל פעולה בלתי חוקתית אשר תתבצע במחשבים של הלקוחות ע"י כל גורם שאינו בשליטתה של מלער.
 6. בכניסתך לאתר ו/או בביצוע כל פעולה באתר, הנך מצהיר כי קראת והבנת את תקנון האתר, כי דין התקנון כדין כחוזה משפטי לכל דבר וענין, כי הנך מסכים לתקנון ומאשר כי תפעל בהתאם להוראותיו, כי התקנון הזה יחייב אותך לכל עניין ודבר וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מלער ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמה מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות הנהלת האתר על פי תקנון זה. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש של האתר, אינך רשאי להשתמש בשירותים של האתר והינך מתבקש לצאת מהאתר.
 7. כל מידע ו/או מאמרים ו/או תכנים ו/או סרטונים באתר אינם מהווים תחליף להכשרה רשמית או קורס עזרה ראשונה.
 8. מלער שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 9. מלער שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

רכישה באתר

 1. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שמלער תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, יקבל הלקוח הודעה על כך.
 2. בביצוע קניה, יהווה רישום העסקה כפי שמופיע ברשומות מלער, ראיה סופית לנכונות העסקה.
 3. הנתונים של הציוד המופיעים באתר הינם באחריות היצרנים והספקים.
 4. ביד מלער הזכות לבטל עסקה כולה או חלקה במקרים הבאים:
  1. טעות סופר, במחיר המוצר או בתיאורו.
  2. תקלה ברשת או בעיה טכנית אשר שיבשה את התכנים באתר מפעולתם התקינה.
  3. כוח עליון, כגון: מלחמה , פעולת איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ישבש את ביצוע המכירה.
  4. אזל המוצר מהמלאי  ואין אפשרות להשיג אותו מאחד מהספקים הקבועים של החברה. במקרה כזה ייווצר קשר עם הלקוח. הלקוח לא יחויב וההזמנה תבוטל.
 5. הודעה על ביטול המכירה, תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני.
 6. מבלי לגרוע בנ"ל, תהיה רשאית מלער לבטל רכישה באחד מהמקרים הבאים:
  1. בגין חוב כספי האמור להיפרע שלא נפרע.
  2. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  3. שימוש בשירות לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  4. הפרת תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר באתר.
  5. מסירת פרטים שגויים ו/או שקריים.
  6. ביצוע מעשים הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצד שלישי, לרבות מנויים אחרים.

אחריות

 1. האחריות על הציוד, כפופה לתנאי תעודת האחריות ותנאי היבואן.
 2. האחריות הינה אך ורק על הציוד עצמו. האחריות אינה כוללת שבר פיזי!
 3. החזרה/החלפה של מוצר, אך ורק באריזתו המקורית ובאם לא נפגם ו/או נעשה שימוש.
 4. הרכישה באתר נעשית על תנאי ברור, כי החברה לא תישא באחריות על כל נזק שיגרם מחמת הציוד, אפילו הוכח כי היה פגום מתחילתו! מוסכם בזאת כי השימוש בציוד הוא על דעתו ואחריותו של המשתמש בלבד!
 5. האחריות מותנית בשימוש נכון וסביר על פי כללי היצרן/היבואן. במקרה, ולפי ראות עיני החברה נעשה שימוש בלתי סביר בעליל במוצר – לא תישא החברה באחריות לנזקים.
 6. יחד עם זאת, בכל מקרה שתתקבלנה תלונות מצד צרכנים , תפעל החברה מול הספקים בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לפתור את התלונה, לרבות על דרך דרישה מהספקים להחליף לצרכן את המוצר או לפצותו בהתאם לנסיבות המקרה והכל במטרה לצמצם את הנזק שייגרם.
 7. במקרה של כרטיס/תעודה שאבד, נגנב או ניזוק, הנפקת ו/או שחזור תעודה נוספת כרוכה בתשלום של 40 ש"ח. לצורך הנפקה נוספת של תעודה חדשה אפשר לפנות למרכז ההדרכה בטלפון 03-6700971.

אספקה ומשלוח

 1. מועדי המשלוח הינם מרגע אישור העסקה ע"י חברת האשראי.
 2. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר.
 3. מלער תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , או לכל מקום אחר אשר סוכם עם מלער תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר או השירות, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
 4. מלער תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
 5. זמן אספקת מוצרים, עד 14 ימי עסקים לכל היותר, בהתאם להתחייבות דואר ישראל. יובהר, כי ככל וזמן המשלוח יתארך בשל אילוצים של דואר ישראל, מלער  לא תהיה אחראית על כך.
 6. הזמנת המוצרים באתר נעשית בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל.
 7. זמן אספקת קורסים, מרגע התשלום.
 8. מלער לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
  1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום
   ונזקי טבע.
  2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
  3. כל סיבה שאינה בשליטת מלער.
 9. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות החנות ו/או הספק, יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .
 10. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים, כפי שאלה מצוינים בדף המכירה, כוללים רק ימי עסקים, קרי: ימים א'-ה' לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

 

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

 1. ביטול עסקת רכישת מוצר בלבד תהיה בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981  ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.
 2. ניתן להחזיר מוצר בלבד שנרכש דרך האתר או שהוזמן טלפונית עד 14 יום מתאריך הקנייה ולקבל זיכוי או החזר כספי מלא, במידה והתקיימו כל התנאים הבאים:
  1. המוצר מוחזר באריזתו המקורית
  2. לא נעשה במוצר שימוש כלשהו ולא חלה בו הרעה מוחשית, לרבות כל סוגי נזק שהם.
  3. המוצר מוחזר בצירוף חשבונית מקורית.
 3. אין להחזיר מוצרים האסורים בהחזרה ע"פ החוק, כגון ציוד רפואי מתכלה.
 4. אין אפשרות החזרה במוצרים שהורכבו והותאמו במיוחד לדרישת הלקוח.
 5. סופק המוצר ללקוח – חובת החזרת המוצר חלה על הלקוח, וכמובן תהיה על חשבונו.
 6. ברכישת מוצר בלבד! בעסקת מכר מרחוק, במידה והצרכן פשוט החליט כי ברצונו לבטל את העסקה, החברה רשאית לגבות דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה, או 100 ש"ח -לפי הנמוך מביניהם בלבד.
 7. במקרה של ביטול עקב פגם, אי התאמה בין המוצר שסופק למוצר שהוזמן, איחור באספקה  או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול.
 8. בביטול רכישת הכשרת קורס עשרה ראשונה ו/או רענון רענון לא יינתן החזר כספי.
 9. לקוח אשר נגש לבחינה מתוקשבת באתר לא יוחזר כספו במידה והחליט לבטל השירות.
 10. לקוח אשר נכשל בשתי בחינות סוף קורס מתוקשבות, תשלל זכאותו ללמידה מקוונת נוספת וכספו לא יוחזר.
 11. יובהר כי קורסים והכשרות אינם כפופים לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ו/או תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

 

הגנת פרטיות באתר

 1. מלער נוקטת באמצעי זהירות מקובלים, על מנת לשמור  ככל האפשר על סודיות מידע. אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.
 2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 3. מלער מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.
 4. מלער מתחייבת שלא להעביר פרטי לקוח או נתונים כספיים לצד ג'.

 

תקן אבטחה  PCI DSS

 1. האתר עומד בתקן המחמיר של חברות האשראי PCI DSS לאבטחת מידע לעסקים.
 2. תקן PCI DSS (ראשי תיבות של Payment Card Industry Data Security Standard) הוא תקן שנוצר על ידי 5 חברות כרטיסי האשראי הגדולות, על מנת להבטיח הגנה על נתוני כרטיסי אשראי בכל סביבה בה הם מאוחסנים, מועברים או מעובדים.

 

Cookies

 1. מלער ו/או מנהלי האתר רשאים להשתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיהם האישיות של הלקוחות ולצרכי אבטחת מידע.

 

תניית שיפוט

 1. על פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 2. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר יהיה נתון לבתי המשפט המוסמכים בנתניה.

 

תקנון זה נוסח ע"י משרד עורכי דין אביב שובייב ושות'